Ứng dụng các thuật toán căn bậc hai vào tính toán bình sai truy hồi lưới trắc địa
PDF | Download: 19

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. L., & Nguyễn, T. T. H. (2022). Ứng dụng các thuật toán căn bậc hai vào tính toán bình sai truy hồi lưới trắc địa. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (51), 10–20. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.560

Tóm tắt

Để bình sai lưới trắc địa một cách hiệu quả bằng máy tính, người ta thường ứng dụng các thuật toán bình sai truy hồi (Recursive/Sequential Adjustment). Trong đó thường được sử dụng nhiều nhất là thuật toán Q. Thuật toán Q duy trì việc tính lặp trên ma trận phương sai đối xứng, được đánh giá là đôi khi gặp khó khăn trong các tính toán số và làm giảm độ chính xác của kết quả bình sai. Trong bài báo này, chúng tôi đã tìm hiểu các thuật toán căn bậc hai có độ ổn định tính toán số tốt hơn và áp dụng chúng vào việc bình sai lưới trắc địa. Dựa trên các thuật toán dẫn ra, chúng tôi đã thiết kế các chương trình MATLAB sao cho có thể tiết kiệm bộ nhớ nhất, và dùng ví dụ minh họa về lưới thủy chuẩn để chứng minh tính đúng đắn của chúng.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.560
PDF | Download: 19

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.