Ứng dụng phương thức thu nhận thông tin địa lý tình nguyện phục vụ công tác điều tra cơ bản ngành tài nguyên và môi trường
PDF | Download: 96

Từ khóa

WebGIS
VGI
dữ liệu không gian địa lý
thông tin địa lý tình nguyện
tài nguyên và môi trường WebGIS
VGI
geographic data
Volunteered Geographic Information
Natural resources and envionment

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. A., & Nguyễn, P. S. (2022). Ứng dụng phương thức thu nhận thông tin địa lý tình nguyện phục vụ công tác điều tra cơ bản ngành tài nguyên và môi trường. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (54), 29–38. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.663

Tóm tắt

Với sự phổ biến của công nghệ Web và thiết bị cầm tay có cảm biến vị trí, mọi người dân đều có thể tạo ra thông tin, dữ liệu về đối tượng, hiện tượng, quá trình tự nhiên xảy ra trên bề mặt đất và tình nguyện cung cấp cho cơ quan quản lý. Phương thức này được gọi là dịch vụ thông tin địa lý tình nguyện (Volunteered geographic information - VGI) và được đánh giá là hiệu quả, thiết thực, kinh tế, kịp thời và phù hợp với kỷ nguyên internet vạn vật. Nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng VGI trong điều tra, thu nhận thông tin địa lý để lập bản đồ. Đối với Việt Nam đây là một phương thức còn khá mới mẻ. Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến các vấn đề cơ bản của VGI trong thu nhận thông tin địa lý tình nguyện phục vụ điều tra cơ bản ngành tài nguyên và môi trường, bao gồm các vấn đề về nền tảng công nghệ, cộng đồng tình nguyện, loại thông tin dữ liệu và đặc biệt là chất lượng của VGI. Thông qua những vấn đề này, chúng tôi giới thiệu VGI như một cách tiếp cận bổ sung để hỗ trợ công tác điều tra cơ bản ngành tài nguyên và môi trường.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.663
PDF | Download: 96

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.