Nghiên cứu thiết kế mô đun thu thập dữ liệu trong hệ thống quan trắc tiếng ồn đô thị
PDF | Download: 30

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., Lương, Q. H., Nguyễn, T. T., & Phạm, T. T. (2019). Nghiên cứu thiết kế mô đun thu thập dữ liệu trong hệ thống quan trắc tiếng ồn đô thị. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (41), 50–56. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.41.294

Tóm tắt

Bài báo trình bày giải pháp thiết kế mô đun thu thập dữ liệu được sử dụng trong hệ thống quan trắc tiếng ồn đô thị. Tín hiệu âm thanh (tiếng ồn) được số hóa nhờ sử dụng cảm biến âm thanh kết hợp với bộ biến đổi tương tự số. Tín hiệu thu nhận sau đó được xử lý bằng bộ lọc trung bình và tính toán theo mức dB trên một vi điều khiển. Dữ liệu tiếng ồn được truyền không dây về trung tâm tích hợp dữ liệu bằng công nghệ truyền dẫn 4G. Trung tâm tích hợp dữ liệu sẽ xử lý và cung cấp bản đồ phân bố cường độ tiếng ồn trực tuyến trên môi trường WebGIS. Các kết quả thử nghiệm thu được có thể so sánh với một số thiết bị đo tiếng ồn khác đã kiểm chứng cho sự thành công của giải pháp được đề xuất trong nghiên cứu này.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.41.294
PDF | Download: 30

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.