Xây dựng, hoàn thiện bộ ký hiệu bản đồ phân loại đất ngập nước nội địa ở Việt Nam trong môi trường ArcGIS
PDF | Download: 21

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T., Lê, L. L., Nhữ, V. K., Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. T., & Trần, T. A. (2017). Xây dựng, hoàn thiện bộ ký hiệu bản đồ phân loại đất ngập nước nội địa ở Việt Nam trong môi trường ArcGIS. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (34), 40–44. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.257

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ ký hiệu cho bản đồ phân loại đất ngập nước nội địa trên môi trường ArcGIS nhằm hỗ trợ công tác thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước một cách thống nhất ở Việt Nam. Bênh cạnh đó, với mã loại đất là sự kết hợp giữa mã quy định trong [2,7] sẽ hỗ trợ công tác xây dựng hồ sơ đề xuất công nhận các khu bảo tồn đất ngập nước Ramsar một cách thuận lợi.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.257
PDF | Download: 21

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.