Đánh giá mức độ quản lý đất đai bền vững, áp dụng cho đất nông nghiệp tỉnh Phú Yên
PDF | Download: 112

Từ khóa

FESLM
SLM
MCE
Trụ cột
Đất nông nghiệp
Phú Yên FESLM
SLM
MCE
Main
Agricultural land
Phu Yen

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, L. P., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. H., Lê, C. T. ., Đinh, V. A., & Lê, V. H. (2023). Đánh giá mức độ quản lý đất đai bền vững, áp dụng cho đất nông nghiệp tỉnh Phú Yên. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 18–25. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.705

Tóm tắt

Bài báo vận dụng khung đánh giá quốc tế của FAO về quản lý đất đai bền vững sang điều kiện Việt Nam. Cụ thể, mức độ quản lý đất đai bền vững được định lượng thông qua chỉ số SLMI thể hiện các "trụ cột" như năng suất, an ninh, bảo vệ, khả thi và khả năng chấp nhận. Kết quả nghiên cứu tập trung vào địa bàn Phú Yên với 5 loại đất chính bao gồm lúa, cây hàng năm, cây lâu năm, rừng sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Bằng cách kết hợp kỹ thuật đánh giá đa tiêu chí không gian SMCE với việc thu thập dữ liệu điều tra, các tác giả đã xác định được mức độ bền vững của các hệ thống sử dụng đất năm 2023. Đồng thời, bài báo cũng đánh giá sự thay đổi về tính bền vững của các hệ thống sử dụng đất theo thời gian.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.705
PDF | Download: 112

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.