Thành lập bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000 Đồng Tháp Mười trên cơ sở tiếp cận cảnh quan
PDF | Download: 32

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. (2020). Thành lập bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000 Đồng Tháp Mười trên cơ sở tiếp cận cảnh quan. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (45), 9–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.45.316

Tóm tắt

Bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước (HSTĐNN) là dữ liệu đầu vào cho công tác đánh giá mức độ đa dạng sinh học, các chức năng, dịch vụ, các áp lực rủi ro mà hệ sinh thái phải đối diện; xác định các hệ sinh thái bị suy thoái, từ đó làm cơ sở xác định các hệ sinh thái cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi. Bài báo trình bày phương pháp thành lập bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000 khu vực Đồng Tháp Mười phục vụ lập quy hoạch và quản lý đất ngập nước trong phạm vi cấp vùng, liên tỉnh trên cơ sở tiếp cận cảnh quan với các yếu tố cấu thành là địa chất, thổ nhưỡng, địa hình - địa mạo, khí hậu - khí tượng, thuỷ văn - hải văn, thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.45.316
PDF | Download: 32

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.