Đề xuất yêu cầu về độ chính xác trong đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số
PDF | Download: 10

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, V. N., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, P. S. (2017). Đề xuất yêu cầu về độ chính xác trong đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (34), 11–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.252

Tóm tắt

Phép đo chỉnh lý biến động là phép đo có điều kiện, nhằm đạt được độ chính xác cao nhất về diện tích hay về cạnh thửa thông qua các tọa độ đỉnh thửa. Tuy nhiên, khi sử dụng các điểm khởi đo như quy định hiện nay thì điểm góc thửa biến động luôn chứa sai số đo vẽ thành lập bản đồ gốc và sai số của phép đo biến động, 2 dữ liệu này thuộc 2 phép đo không cùng điều kiện. Trong bài báo này sẽ đưa ra cơ sở để tính toán và đề xuất yêu cầu độ chính xác của đo biến động và làm cơ sở cho đồng bộ dữ liệu biến động. Kết quả đề xuất ở bài báo này là sản phẩm của Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật trong chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với giải pháp xây dựng CSDL địa chính”.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.252
PDF | Download: 10

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.