Đề xuất phương pháp phân tích đa tiêu chí xếp hạng hệ sinh thái đất ngập nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi
PDF | Download: 184

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. (2021). Đề xuất phương pháp phân tích đa tiêu chí xếp hạng hệ sinh thái đất ngập nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (48), 16–22. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.244

Tóm tắt

Đất ngập nước chịu rất nhiều yếu tố tiêu cực tác động, đe dọa, dẫn tới suy thoái các chức năng và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải xác định được hệ sinh thái nào cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi nhằm đưa ra các chính sách và biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm duy trì, tái phục hồi, phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước một cách bền vững - đây là một bài toán phức tạp, đa mục tiêu, đa chỉ tiêu bao gồm cả thông tin định tính và định lượng. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các phương pháp đánh giá đa tiêu chí đã được sử dụng trong và ngoài nước, bài báo đề xuất kết hợp phương pháp phân tích đa tiêu chí AHP và TOPSIS xác định mức độ cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước nhằm khắc phục những hạn chế của hai phương pháp này nếu sử dụng độc lập. Phương pháp này đã được áp dụng thử nghiệm xếp hạng mức độ ưu tiên cho một số hệ sinh thái đất ngập nước tiêu biểu vùng Đồng Tháp Mười.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.244
PDF | Download: 184

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.