Ảnh hưởng của việc thay đổi khung tham chiếu ITRF2014 sang ITRF2020 vào chuỗi tọa độ xác định bằng PPP: Nghiên cứu trên một số trạm CORS ở Việt Nam
PDF | Download: 31

Từ khóa

ITRF2014
ITRF2020
PPP
CORS
Việt Nam ITRF2014
ITRF2020
PPP
CORS
Vietnam

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. L., Trịnh, Đình V., & Phạm, A. D. (2024). Ảnh hưởng của việc thay đổi khung tham chiếu ITRF2014 sang ITRF2020 vào chuỗi tọa độ xác định bằng PPP: Nghiên cứu trên một số trạm CORS ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 2–10. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.713

Tóm tắt

Từ ngày 27-11-2022, IGS đã chuyển sang sử dụng khung tham chiếu mới ITRF2020 thay cho khung tham chiếu cũ ITRF2014 trong các sản phẩm định vị chính xác cao (Precise Point Positioning-PPP) của mình. Để xem xét ảnh hưởng của việc thay đổi khung tham chiếu vào chuỗi tọa độ PPP, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu GNSS trong năm 2022 của 9 trạm CORS phân bố đều trên lãnh thổ Việt Nam. Dữ liệu GNSS được xử lý PPP bằng dịch vụ CSRS-PPP của NRCan. Kết quả phân tích trên các chuỗi tọa độ theo thời gian cho thấy: thành phần hướng Bắc và Đông có sự thay đổi một cách hệ thống từ ngày 27-11-2022 và giá trị trung bình của độ lệch là +3,9 và +2,9 mm rất gần với giá trị tính toán từ 7 tham số chuyển đổi là +3,2 và +1,8 mm. Sự thay đổi trên chuỗi độ cao xảy ra sớm hơn mặt bằng khoảng 14 ngày và có độ lệch lên đến -19,4 mm, hoàn toàn khác với kết quả tính toán là ≈-0,3 mm.

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.713
PDF | Download: 31

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.