Định vị điểm chính xác cao có giải tham số đa trị và xử lý kết hợp đa hệ thống vệ tinh định vị
PDF | Download: 57

Từ khóa

PPP
Multi-GNSS
IGS
ambiguity resolution PPP
Multi-GNSS
IGS
ambiguity resolution

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. L., & Nguyễn, T. T. H. (2021). Định vị điểm chính xác cao có giải tham số đa trị và xử lý kết hợp đa hệ thống vệ tinh định vị. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (49), 1–7. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.49.536

Tóm tắt

Gần đây, định vị điểm chính xác (Precise Point Positioning - PPP) đã được những cải thiện đáng kể nhờ vào các sản phẩm PPP của một số dịch vụ khác nhau. Những dịch vụ này cung cấp các sản phẩm PPP khác nhau ở khả năng giải đa trị (Ambiguity Resolution - AR) và các hệ thống vệ tinh định vị. Chúng tôi muốn nghiên cứu xem các hệ thống ngoài GPS bổ sung và việc giải đa trị sẽ ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác của PPP. Bằng cách xử lý dữ liệu GNSS 24h tại 47 trạm thường trực IGS với các chọn lựa khác nhau về AR và sự kết hợp của các hệ thống vệ tinh, kết quả của chúng tôi cho thấy không có sự cải thiện về độ chính xác định vị đối với giải pháp tĩnh 24h (2.1, 2.1, 5.8mm ở các thành phần hướng Bắc, Đông và độ cao). Tuy nhiên, sự kết hợp của GPS + GLONASS + GALILEO với GPS AR mang lại độ chính xác tốt nhất ở định vị từng thời điểm (6.6, 6.2, 20.2mm). So với trường hợp chỉ dùng GPS với AR, tùy chọn này có thể cải thiện độ chính xác lên đến 26% trên thành phần độ cao.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.49.536
PDF | Download: 57

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.