Xây dựng giải pháp tối ưu việc xác định các tham số của hàm hiệp phương sai lý thuyết trong phương pháp LSC
PDF | Download: 75

Từ khóa

hiệp phương sai thực nghiệm
hiệp phương sai lý thuyết
phương pháp collocation bình phương nhỏ nhất
dị thường trọng lực
khớp hàm hiệp phương sai experimental covariance
theoretical covariance
least squares collocation method
gravity anomaly
match the covariance function

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L., Nguyễn, V. S., & Đinh, X. M. (2021). Xây dựng giải pháp tối ưu việc xác định các tham số của hàm hiệp phương sai lý thuyết trong phương pháp LSC. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (49), 15–20. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.49.542

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu về phương pháp xác định các tham số tối ưu của hàm hiệp phương sai lý thuyết trong phương pháp LSC. Cơ sở lý thuyết của phương pháp đã được nghiên cứu chi tiết. Trên cơ sở lý thuyết, chương trình “Fitting Covariance Function” xác định các tham số tối ưu của hàm hiệp phương sai lý thuyết đã được xây dựng bằng ngôn ngữ C#. Dựa trên chương trình mới xây dựng, nhóm tác giả đã tính toán thực nghiệm cho số liệu thuộc khu vực Miền Trung, các tham số tối ưu nhận được là: N = 224; f = 0,108; A = 0,15.106; Phương sai = 125,91 mGal2; RE-RB = -0,471 km. Các tham số nhận đã được kiểm tra thủ công trên chương trình “COVFITˮ trong bộ phần mềm GRAVSOFT để khẳng định tính đúng đắn. So với “COVFIT” thì chương trình mới có ưu điểm là: Tự động tính toán, không cần nhập các tham số đầu vào; Tự động vẽ đồ thị của hiệp phương sai thực nghiệm và lý thuyết; Tự động lọc ra bộ tham số tối ưu; Người tính không cần có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm. Chương trình đã khắc phục được những hạn chế của chương trình “COVFITˮ

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.49.542
PDF | Download: 75

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.