Hiệu quả của việc sử dụng mô hình trường trọng lực trái đất toàn cầu trong nội suy trường trọng lực cục bộ bằng phương pháp Collocation
PDF | Download: 46

Từ khóa

Mô hình trường trọng lực trái đất toàn cầu
Phương pháp Collocation
Nội suy trường trọng lực Global Earth Gravity Model
Collocation method
Gravity field interpolation

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. S. (2023). Hiệu quả của việc sử dụng mô hình trường trọng lực trái đất toàn cầu trong nội suy trường trọng lực cục bộ bằng phương pháp Collocation. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (57), 1–8. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.690

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của việc sử dụng mô hình trường trọng lực trái đất toàn cầu (EGM) trong bài toán nội suy trường trọng lực cục bộ ở Việt Nam bằng phương pháp Collocation. Nội suy dị thường trọng lực bằng phương pháp Collocation và phương pháp sử dụng mô hình EGM theo kỹ thuật “Loại bỏ - Tính toán - Phục hồi” đã được nghiên cứu. Kết quả nội suy được đánh giá bằng cách so sánh với giá trị đã biết. Kết quả thực nghiệm tại Miền Trung - Việt Nam cho thấy: Khi sử dụng mô hình EGM theo kỹ thuật “Loại bỏ - Tính toán - Phục hồi”, độ chính xác nội suy dị thường trọng lực trên khu vực nghiên cứu đã tăng lên 2,5 lần; Các độ lệch dị thường trọng lực đã giảm đi đáng kể so với khi không sử dụng mô hình EGM. Điều này chứng tỏ hiệu quả của việc sử dụng mô hình EGM trong bài toán nội suy trường trọng lực cục bộ.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.690
PDF | Download: 46

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.