Làm khớp dị thường trọng lực vệ tinh với kết quả đo trọng lực trực tiếp
PDF | Download: 29

Từ khóa

Satellite-derived gravity anomaly
ship-measured gravity anomaly
fitting Dị thường trọng lực vệ tinh
dị thường trọng lực trực tiếp
làm khớp.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. S., & Đinh, X. M. (2021). Làm khớp dị thường trọng lực vệ tinh với kết quả đo trọng lực trực tiếp. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (48), 8–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.243

Tóm tắt

Dị thường trọng lực vệ tinh luôn có độ lệch so với kết quả đo trọng lực trực tiếp. Trước khi sử dụng, cần phải làm khớp chúng với nhau. Phương pháp Collocation cho phép làm khớp hai loại dị thường trọng lực này. Trước khi làm khớp cần hiệu chỉnh độ lệch hệ thống. Tính toán thực nghiệm đã thực hiện làm khớp dị thường trọng lực vệ tinh DTU15GRAV với 3017 kết quả đo trọng lực trực tiếp trên khu vực giữa Biển Đông có độ vĩ từ 7,50 đến 14,50; độ kinh từ 109,50 đến 117,50. Kết quả làm khớp được so sánh với 1065 điểm đo trọng lực trực tiếp để đánh giá độ chính xác. Kết quả đánh giá cho thấy, sau khi làm khớp, độ chính xác của dị thường trọng lực vệ tinh được tăng từ ±7,23 mGal lên ±5,07 mGal.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.243
PDF | Download: 29

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.