Xây dựng Website giao thông xe bus Hà Nội
PDF | Download: 54

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. X., Nguyễn, T. L., & Mai, V. S. (2013). Xây dựng Website giao thông xe bus Hà Nội. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (17), 55–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2013.17.85

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu Website giao thông xe bus trên địa bàn Thành phố Hà Nội được thiết kế và phát triển trên cơ sở ứng dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript và công nghệ Map API nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin giao thông xe bus trên máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động có kết nối Internet.
https://doi.org/10.54491/jgac.2013.17.85
PDF | Download: 54

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.