Đánh giá rủi ro ngập lụt của di sản văn hóa thế giới: Ứng dụng tại thành phố Hội An
PDF | Download: 294

Từ khóa

Di sản thế giới
rủi ro ngập lụt
tác động lũ lụt
đánh giá rủi ro
Thành phố Hội An World Heritage
Inundation risk
Flood impact
Risk assessment
Hoi An City

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. D. M., Đỗ, T. N., Phạm, V. M., Đặng, Đỗ L. P., Trần, Q. T., & Nghiêm, V. T. (2022). Đánh giá rủi ro ngập lụt của di sản văn hóa thế giới: Ứng dụng tại thành phố Hội An . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (53), 40–47. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.654

Tóm tắt

Rủi ro lũ lụt là quá trình tương tác trực tiếp giữa biến đổi khí hậu với xã hội. Trong bổi cảnh toàn cầu rủi ro lũ lụt ngày càng gia tăng, việc xây dựng mô hình đánh giá rủi ro có thể hỗ trợ hiệu quả các chiến lượt và chính sách quản lý rủi ro thiên tai là rất quan trọng. Điều này đặc biệt thích hợp trong trường hợp đối với Di sản thế giới, xét về giá trị kinh tế-xã hội của các di sản này đem lại. Mặc dù đã có một lượng lớn các tài liệu về chủ đề bảo tồn di sản thế giới và giảm thiểu tác động của thiên tai đối với các di sản này, nhưng khả năng ứng dụng của các nghiên cứu thường chỉ giới hạn ở các tài sản hoặc các địa điểm đơn lẻ. Nghiên cứu này đề xuất một mô hình nghiên cứu để thực hiện các đánh giá định lượng rủi ro ngập lụt và bán định lượng đối với các khu vực di sản bất động. Việc lựa chọn và tính toán chỉ số rủi ro có thể được sử dụng để cung cấp đánh giá sơ bộ về rủi ro ngập lụt đối với Di sản thế giới. Nghiên cứu này được minh họa thông qua một ứng dụng cho Thành phố Hôi An. Nghiên cứu điển hình này được sử dụng để thảo luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến yêu cầu dữ liệu, tính sẵn có và độ tin cậy.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.654
PDF | Download: 294

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.