Các tín hiệu mới từ những vệ tinh GPS thế hệ mới
PDF | Download: 6
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. L. (2009). Các tín hiệu mới từ những vệ tinh GPS thế hệ mới. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 25–29. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.621

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu các tín hiệu mới L2C và L5 trên các vệ tinh GPS Block IIR-M và Block IIF; các đặc điểm và cấu trúc của loại tín hiệu mới; và sự ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng dân sự sử dụng GPS cho những ứng dụng chính xác cao

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.621
PDF | Download: 6
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.