Ứng dụng WebGIS trong giám sát quản lý, sử dụng tài nguyên đất
PDF | Download: 196

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. S. (2019). Ứng dụng WebGIS trong giám sát quản lý, sử dụng tài nguyên đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (40), 11–16. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.40.306

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu kết quả xây dựng WebGIS do cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh quản lý, với 2 chức năng chính là cung cấp các thông tin về đất đai và tiếp nhận các phản ánh của người dân, cộng đồng về các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, các thông tin về tai biến tự nhiên trên đất. Các thông tin cung cấp của người dân và cộng đồng là những nội dung theo đúng quy định của pháp luật trong thực hiện các quyền giám sát và hỗ trợ hoạt động giám sát của cơ quan quản lý. WebGIS có địa chỉ http://tainguyendat-quangninh.vn bước đầu thực nghiệm cho thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. WebGIS được thiết kế công cụ đồ họa để người dân và cộng đồng khoanh vẽ khu vực xảy ra vi phạm kèm theo các thông tin, hình ảnh, video. Đây là một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.40.306
PDF | Download: 196

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.