Tiếp cận phương pháp phân tích hồi quy đa biến và công nghệ gis để thành lập bản đồ phân vùng giá trị đất ở tại khu vực đô thị
PDF | Download: 102

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. S. (2012). Tiếp cận phương pháp phân tích hồi quy đa biến và công nghệ gis để thành lập bản đồ phân vùng giá trị đất ở tại khu vực đô thị . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (12), 13–17. https://doi.org/10.54491/jgac.2012.12.486

Tóm tắt

Bản đồ phân vùng giá trị đất ở Việt nam còn khá mới, trong những năm gần đây các yêu cầu về định giá đất đã đặt ra sự cần thiết phải hình thành phương pháp, quy trình và tiêu chuẩn trong việc thành lập bản đồ phân vùng giá trị đất. Đây là một dạng bản đồ chuyên đề làm dữ liệu cơ sở cho việc định giá đến từng thửa đất. Có được các vùng giá trị chúng ta hoàn toàn có căn cứ để tính toán và định giá cho từng thửa. Vùng giá trị được hình thành trên cơ sở tác động của nhiều nhân tố, việc đánh giá đầy đủ và phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, phù hợp với từng loại đất sẽ tạo ra mô hình bản đồ vùng giá trị tiệm cận với thực tế.... Đó là những vấn đề mà GIS có thể giải quyết được, trên cơ sở mô hình hóa yếu tố và phân tích hồi quy đa biến kết hợp với công cụ phát triển từ Visual Basic, MapObject và Arcview nhằm tự động hóa xác định các phân vùng giá trị đất. Phương pháp này sẽ kết hợp giữa giá thực tế của thị trường và mô hình toán học trên cơ sở định lượng hóa các tác động, đảm bảo khách quan, phù hợp với đặc điểm đất đai, đặc điểm của giá trị quyền sử dụng đất ở từng vùng.
https://doi.org/10.54491/jgac.2012.12.486
PDF | Download: 102

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.