Phân tích, thiết kế giao diện Webatlas tổng hợp vùng Tây Nguyên
PDF | Download: 91

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. X., Lê, T. K. T., Nguyễn, Đình K., Đinh, B. N., & Trịnh, V. N. (2016). Phân tích, thiết kế giao diện Webatlas tổng hợp vùng Tây Nguyên. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (28), 50–57. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.184

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu quá trình phân tích, lựa chọn ngôn ngữ HTML5, CSS3 và JQuery để thiết kế xây dựng phần giao diện cho website tổng hợp vùng Tây Nguyên cho nhóm người dùng.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.184
PDF | Download: 91

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.