Giải pháp xử lý dữ liệu tích hợp phục vụ xây dựng mô hình mặt biển
PDF | Download: 129

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, T. T. (2022). Giải pháp xử lý dữ liệu tích hợp phục vụ xây dựng mô hình mặt biển . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (53), 1–8. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.649

Tóm tắt

Bài báo đã phân tích hiện trạng cơ sở toán học của các nguồn dữ liệu khác nhau (dữ liệu toàn cầu và dữ liệu quốc gia) được thu thập phục vụ xây dựng một số mô hình mặt biển. Trên cơ sở phân tích các ưu - nhược điểm của một số giải pháp, tác giả đã đề xuất lựa chọn hệ tọa độ quốc tế WGS84 và hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu (HP72) làm cơ sở toán học để xây dựng các mô hình mặt biển. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương án đề xuất là phù hợp với thực tiễn và mang tính khả thi cao.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.649
PDF | Download: 129

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.