Nghiên cứu phương pháp phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia VN2000-3D khi xuất hiện các điểm cơ sở mới
PDF | Download: 64

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, T. T. (2017). Nghiên cứu phương pháp phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia VN2000-3D khi xuất hiện các điểm cơ sở mới. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (32), 9–18. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.214

Tóm tắt

Trong tương lai, khi Việt Nam xây dựng thành công Hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia VN2000 – 3D (Hệ tọa độ động), sau một thời gian khai thác và sử dụng sẽ có nhu cầu phát triển, mở rộng mạng lưới trắc địa GNSS cơ sở (xây dựng thêm các điểm cơ sở mới bằng công nghệ GNSS). Lúc này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các trị đo cũ và các trị đo mới để bình sai lại toàn bộ mạng lưới. Tuy nhiên, cách làm này không lợi ích về mặt thời gian, kinh tế và không phù hợp với sự tiến bộ của lý thuyết xử lý số liệu mạng lưới trắc địa hiện đại. Trong bài báo khoa học này, sẽ trình bày cơ sở lý thuyết và kết quả thực nghiệm của bài toán bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay (thuật toán T) để cập nhật các trị đo GNSS theo cách tiếp cận hiện đại xử lý số liệu mạng lưới trắc địa mà không phải bình sai lại mạng lưới GNSS đã có từ trước, đáp ứng yêu cầu hiện đại của hệ thống thông tin trắc địa quốc gia.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.214
PDF | Download: 64

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.