Đánh giá kiểm tra thế trọng trường Wo của mặt Geoid cục bộ Hòn Dấu trên cơ sở sử dụng 89 điểm độ cao hạng I
PDF | Download: 42

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H., Nguyễn, T. T. H., & Lương, T. T. (2015). Đánh giá kiểm tra thế trọng trường Wo của mặt Geoid cục bộ Hòn Dấu trên cơ sở sử dụng 89 điểm độ cao hạng I. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (26), 1–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.26.156

Tóm tắt

Bài báo khoa học này đã tiến hành tính toán kiểm tra giá trị thế trọng trường W0 = 62636847.291 m2.s-2 và giá trị độ cao H0 = 0.890 m của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu so với mặt geoid toàn cầu dựa trên 89 điểm độ cao hạng I và mô hình địa hình động lực trung bình DTU10MDT quốc tế. Các kết quả kiểm tra một lần nữa xác định sự tín cậy của các giá trị nêu trên và làm cơ sở để sử dụng các giá trị này trong việc giải quyết các bài toán hiện đại của trắc địa vật lý ở nước ta.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.26.156
PDF | Download: 42

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.