Bàn về đánh giá theo các phương pháp kriging và collocation
PDF | Download: 61

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2016). Bàn về đánh giá theo các phương pháp kriging và collocation. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (27), 1–8. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.27.164

Tóm tắt

Dựa trên các điều kiện không xê dịch và sai số trung phương cực tiểu của đánh giá nội suy các đại lượng ngẫu nhiên trong trường ngẫu nhiên theo lý thuyết địa thống kê, bài báo khoa học này đã xem xét các cơ sở khoa học của các phương pháp kriging, collocation và chỉ ra rằng lý thuyết của phương pháp collocation được xây dựng không dựa trên điều kiện không xê dịch. Với mục đích nhận được đánh giá sự không xê dịch của độ lệch xác suất theo phương pháp collocation, các giá trị gần đúng của đại lượng ngẫu nhiên xác suất nhất được nội suy phải được xác định từ chính các đại lượng ngẫu nhiên trong trường ngẫu nhiên. Từ các kết quả nghiên cứu, bài báo đã chỉ ra sự không thích hợp của việc sử dụng các dị thường trọng lực được xác định từ mô hình EGM2008 làm các giá trị gần đúng của các giá trị dị thường được nội suy dựa trên các giá trị dị thường trọng lực mặt đất ở Việt Nam do các dữ liệu trọng lực ở Việt Nam không tham gia tính toán các hệ số điều hòa của mô hình EGM2008.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.27.164
PDF | Download: 61

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.