Xu hướng phát triển phương pháp PPP dựa trên mạng lưới các trạm CORS
PDF | Download: 84

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2019). Xu hướng phát triển phương pháp PPP dựa trên mạng lưới các trạm CORS. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (42), 1–10. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.351

Tóm tắt

Sự phát triển nhanh phương pháp PPP trong xử lý các dữ liệu GNSS trên cơ sở khai thác hiệu quả các trạm CORS là xu hướng đang được các nước nghiên cứu và phát triển từ năm 2000 dựa trên việc phát triển mạnh mẽ các mạng lưới các trạm CORS và sử dụng các dịch vụcủa tổ chức IGS. Phương pháp PPP có ưu điểm là cho phép định vị nhanh điểm GNSS trong vòng 30’ với độ chính xác ở mức dm đến cm. Đây là xu hướng cần phát triển ở Việt Nam để thúc đẩy công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dậy về công nghệ GNSS ở Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.351
PDF | Download: 84

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.