Nâng cao độ chính xác của mô hình Quasigeoid quốc gia nhờ xây dựng hệ quy chiếu không gian quốc gia
PDF | Download: 114

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2019). Nâng cao độ chính xác của mô hình Quasigeoid quốc gia nhờ xây dựng hệ quy chiếu không gian quốc gia. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (40), 1–10. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.40.305

Tóm tắt

Trong quá trình xây dựng hệ quy chiếu không gian quốc gia, trên cở sở định vị lại ellipsoid WGS84 quy chiếu quốc gia sát nhất với mặt quasigeoid quốc gia, chúng ta sẽ nâng cao độ chính xác của 07 tham số chuyển tọa độ từ ITRF về hệ quy chiếu không gian quốc gia, đặc biêt là tham số thay đổi tỷ lệ xích giữa hai hệ tọa đô nêu trên. Điều này cho phép chuyển đổi chính xác độ cao trắc địa toàn cầu được xác định bằng công nghệ GNSS từ ellipsoid WGS84 quy chiếu quốc tế về ellipsoid WGS84 quy chiếu quốc gia phục vụ việc xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia độ chinh xác cao. Bài báo khoa học này sẽ luận chứng cho cách tiếp cận nêu trên.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.40.305
PDF | Download: 114

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.