Các đặc trưng cơ bản của việc nghiên cứu chuyển dịch các mảng kiến tạo của vỏ Trái đất
PDF | Download: 96

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2017). Các đặc trưng cơ bản của việc nghiên cứu chuyển dịch các mảng kiến tạo của vỏ Trái đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 1–10. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.204

Tóm tắt

Bài báo khoa học này phân tích các cơ sở khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu chuyển dịch của các mảng kiến tạo. Các kết quả nghiên cứu trong bài báo này sẽ cho phép phân biệt sự khác nhau giữa nghiên cứu chuyển dịch mảng kiến tạo và nghiên cứu hoạt động của các đới đứt gãy nhằm định hướng cho nghiên cứu địa động lực ở Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.204
PDF | Download: 96

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.