Tiếp cận khái niệm về mặt Quasigeoid
PDF | Download: 89

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2010). Tiếp cận khái niệm về mặt Quasigeoid. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (3), 3–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2010.3.395

Tóm tắt

Molodenskii M.X. đưa ra mặt Quasigeoid để biểu diễn độ cao chuẩn từ mặt vật lý của Quả đất theo đường vuông góc với mặt Ellipsoid. Tuy nhiên trong các tài liệu về Trắc địa cao cấp giải thích về mặt này rất khác nhau, thậm trí coi mặt này chỉ là sản phẩm của quá trình xác định độ cao chuẩn của các điểm trên mặt vật lý của Quả đất. Báo cáo khoa học này sẽ chỉ ra rằng mặt Quasigeoid là hình ảnh của mặt Geoid với thế thực W = W0 trong trường trọng lực chuẩn của Quả đất và liên hệ chặt chẽ với mặt Geoid này. Từ đây chúng ta có thể xem xét quan hệ của mặt Quasigeoid với mặt Geoid trên các biển và đại dương, và cần phải xem xét lại việc coi độ cao chuẩn bằng 0 trên các biển và đại dương. Các kết quả nghiên cứu trong bài báo này sẽ xác định cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện hệ độ cao quốc gia.
https://doi.org/10.54491/jgac.2010.3.395
PDF | Download: 89

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.