Hệ tọa độ không gian quốc gia gắn liền với mảng kiến tạo - xu thế của việc xây dựng hệ tọa độ quốc gia hiện đại trên thế giới
PDF | Download: 84

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2019). Hệ tọa độ không gian quốc gia gắn liền với mảng kiến tạo - xu thế của việc xây dựng hệ tọa độ quốc gia hiện đại trên thế giới. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (41), 1–9. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.41.288

Tóm tắt

Trong quá trình xây dựng hệ tọa độ không gian quốc gia, một vấn để được quan tâm là sự ổn định của hệ độ cao quốc gia trong bài toán xác định mô hình quasigeod độ chính xác cao. Do mạng lưới độ cao hạng I, II đã khai thác nhiều năm, các mốc độ cao bị xê dịch do các hoạt động kinh tế - xã hội và kiến tạo, việc đo lặp lại mạng lưới này rất tốn kém về kinh phí và thời gian, nên nhiều nước đã chỉ lựa chọn các mốc độ cao ổn định trên thực địa để làm khớp với mô hình quasigeoid được xây dựng nhờ dữ liệu trọng lực. Ở Việt nam, mô hình quasigeoid VIGAC2017 cũng được xây dựng theo cách tiếp cận này. Ngoài ra, hiện nay hệ tọa độ không gian quốc gia là hệ tọa độ gắn liền với mảng kiến tạo. Bài báo khoa học này sẽ xem xét các vấn đề nêu trên.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.41.288
PDF | Download: 84

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.