Vấn đề giải hệ phương trình chuẩn với ma trận chuẩn không xác định dương trong bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực theo phương pháp kriging tổng quát
PDF | Download: 37

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2015). Vấn đề giải hệ phương trình chuẩn với ma trận chuẩn không xác định dương trong bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực theo phương pháp kriging tổng quát. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (25), 1–10. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.148

Tóm tắt

Tóm tắt. Tiếp theo bài báo khoa học (Hà Minh Hòa (2015)), trong bài báo này chúng ta sẽ nghiên cứu phương pháp xác định vectơ trong mô hình bài toán nội suy các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu (CSDL) dị thường trọng lực quốc gia từ các giá trị dị thường trọng lực trên các điểm trọng lực chi tiết. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay T-T cho phép giải quyết hiệu quả hệ phương trình chuẩn với ma trận chuẩn không xác định dương liên quan với bài toán xác định vectơ
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.148
PDF | Download: 37

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.