Ảnh hưởng của tư thế vệ tinh đến độ chính xác PPP khi dùng sản phẩm CODE
PDF | Download: 25

Từ khóa

ITRF2014
ITRF2020
PPP
CORS
Việt Nam ITRF2014
ITRF2020
PPP
CORS
Vietnam

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. L., & Nguyễn, T. T. H. (2023). Ảnh hưởng của tư thế vệ tinh đến độ chính xác PPP khi dùng sản phẩm CODE. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (55), 1–7. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.669

Tóm tắt

Trong gói sản phẩm của CODE hỗ trợ cho PPP-AR GPS+GALILEO có thông tin quỹ đạo vệ tinh với tần suất 5 phút và thông tin về tư thế vệ tinh với tần suất 15 phút. Tuy nhiên dùng những sản phẩm này không cho chúng tôi độ chính xác PPP tốt nhất [18]. Để tìm hiểu xem sự cố này có phải là do tư thế vệ tinh gây ra, chúng tôi đã xử lý PPP 90 ngày dữ liệu từ 01/01/2022 đến 31/03/2022 của 4 trạm GNSS thường trực tại khu vực Đông Nam Á theo 2 phương án thay thế file tư thế vệ tinh của CODE: dùng mô hình thông thường và file tư thế vệ tinh của GFZ với tần suất 30 giây. Kết quả cho thấy độ chính xác PPP của 2 phương án là như nhau và cải thiện hơn khi dùng file tư thế vệ tinh của CODE lần lượt là (12, 27, 8)% tương ứng theo hướng Bắc, Đông và Độ cao. Độ chính xác cũng tương đồng với khi dùng sản phẩm của CNES. Vì vậy chúng tôi kết luận việc dùng file tư thế vệ tinh với tần suất 15 phút là không phù hợp vì nó làm giảm độ chính xác của PPP.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.669
PDF | Download: 25

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.