Phát triển các Module hỗ trợ ứng dụng hệ thống tích hợp Lidar- máy ảnh số trong thành lập mô hình số độ cao và bình đồ trực ảnh
PDF | Download: 45

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. X., Cáp, X. T., & Mai, V. S. (2013). Phát triển các Module hỗ trợ ứng dụng hệ thống tích hợp Lidar- máy ảnh số trong thành lập mô hình số độ cao và bình đồ trực ảnh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (17), 10–16. https://doi.org/10.54491/jgac.2013.17.79

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu một số Module được xây dựng để hỗ trợ ứng dụng hệ thống tích hợp LiDAR - Máy ảnh số trong thiết kế kỹ thuật, xử lý thông tin để thành lập mô hình số độ cao và bình đồ trực ảnh ở nước ta.
https://doi.org/10.54491/jgac.2013.17.79
PDF | Download: 45

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.